அரசியலில் ஆன்மிகம் கல்வி / வேலைவாய்ப்பு சினிமா சுற்றுலா செய்திகள் வர்த்தகம் வாகனங்கள் வீடியோ

Bengal man with dog’s photo on voter ID receives corrected card

Admin Main
The Election Commission of India (ECI) has finally corrected the photograph in the voter ID of a man in West Bengal, who had earlier received...
அரசியலில் ஆன்மிகம் கல்வி / வேலைவாய்ப்பு சினிமா சுற்றுலா செய்திகள் வர்த்தகம் வாகனங்கள் வீடியோ

The Supreme Court’s jurisprudence on reservations has gaps

Admin Main
Last month, a Supreme Court judgment, holding that there was no fundamental right to reservation under the Indian Constitution, caused something of a furore. The...
அரசியலில் ஆன்மிகம் கல்வி / வேலைவாய்ப்பு சினிமா சுற்றுலா செய்திகள் வர்த்தகம் வாகனங்கள் வீடியோ

Elderly woman gets separated from family during Taj Mahal visit. How Agra Police helps her

Admin Main
Thousands of people flock to see Taj Mahal, every day. With crowd all around, losing one’s way and getting separated from fellow travellers isn’t something...
அரசியலில் ஆன்மிகம் கல்வி / வேலைவாய்ப்பு சினிமா சுற்றுலா செய்திகள் வர்த்தகம் வாகனங்கள் வீடியோ

ISC Class 12 history exam 2020 analysis: What students said after the paper

Admin Main
ISC (Class 12) students under the Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) appeared in the board exams for history paper on Wednesday. In...
அரசியலில் ஆன்மிகம் கல்வி / வேலைவாய்ப்பு சினிமா சுற்றுலா செய்திகள் வர்த்தகம் வாகனங்கள் வீடியோ

PM Netanyahu asks Israelis to do ‘namaste’ instead of shaking hands amid coronavirus fears

Admin Main
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday encouraged his countrymen to adopt ‘Namaste’ – the Indian way of greeting – instead of the normal handshake...
அரசியலில் ஆன்மிகம் கல்வி / வேலைவாய்ப்பு சினிமா சுற்றுலா செய்திகள் வர்த்தகம் வாகனங்கள் வீடியோ

Trump hails rival Joe Biden’s ‘incredible comeback’ after Super Tuesday polls

Admin Main
President Donald Trump on Wednesday hailed Democrat Joe Biden’s “incredible comeback” in the primaries race and signalled how he will attack the new frontrunner, saying...